VARSITY FIT: Week 4, Ex 7, Upper Body Power

VARSITY FIT: Week 4, Ex 7, Upper Body Power