VARSITY FIT: Week 8, Ex 15, Upper Body Power

VARSITY FIT: Week 8, Ex 15, Upper Body Power